Sint Nikolaas en zijn Knecht by Jan Schenkman

 

In 1850 verscheen ‘Sint Nikolaas en zijn Knecht’ van Jan Schenkman, het eerste kinderboek over Sinterklaas. De destijds bekende aspecten van het Sinterklaasfeest – de roe, het paard, het rijden over de daken en het geven van cadeaus – werden door Jan Schenkman in gedichten en prenten opgetekend. Ook voegde hij nieuwe elementen toe, zoals de knecht en de stoomboot.
‘Sint Nikolaas en zijn Knecht’ heeft grote invloed gehad op de manier waarop het Sinterklaasfeest sindsdien gevierd werd. Het openingsgedicht, ‘Aankomst van Sint Nikolaas’, staat als tekst van het lied ‘Zie ginds komt de stoomboot’ in ieders geheugen gegrift.

Aankomst van Sint Nikolaas

Zie, ginds komt de Stoomboot
Uit Spanje weêr aan;

Zij brengt ons Sint Niklaas,
Ik zie hem reeds staan!

Hoe huppelt zijn paardje
Het dek op en neêr,

Hoe waaijen de wimpels,
Al heen en al weêr!

Zijn knecht staat te lagchen,
En wenkt ons reeds toe:

,,Wie zoet is krijgt lekkers,
,,Wie stout was – een roê.”

 

Plegtige intogt van Sint Nikolaas

 

Daar rijdt hij de stad door,
Op ‘t prachtigst gekleed;

Zijn knecht draagt de geldkist
O, zie hoe hij zweet.

Het regent er bloemen,
Elk jubelt en juicht,

Terwijl zich Sint Niklaas
Op ‘t vriendelijkst buigt.

Eén echter verschuilt zich,
En tracht hem te ontvliên,

‘t Is Willem, een domoor,
Maar ‘t wordt ras gezien.

Koop Sint Nikolaas en zijn Knecht